Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

NIP 865-24-79-435

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.Nazwa zadania: Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach  

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji  0/31,5 mm (gat. 1, w tym 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca - drobna) w ilości 2200 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku”

Część II 

„Dostawa kruszywa typu lorresta  o frakcji 0/10 mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku”. 

2.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na dwie części zamówienia. 

3.Przewidywane miejsca dostawy kruszywa: 

 • Stany,
 • Przyszów, 
 • Bojanów, 
 • Gwoździec, 
 • Korabina, 
 • Laski, 
 • Przyszów Ruda,  
 • Kołodzieje, 
 • Maziarnia,
 • Kozły – Załęże
 • Cisów Las

4.Wymagania Zamawiającego: 

a)Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

b)Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

c)Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

d)Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. 

e)Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.

f)Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia.  

5.Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.12.2017 r.

6.Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

7.Inne istotne warunki zamówienia: 

- rozliczenie wynagrodzenia na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni

- obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 • w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
 • w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
 • w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru stwierdzając że jakość dostarczonego materiału jest niezgodna ze specyfikacją. 

8.Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

1)Ofertę należy złożyć do dnia: 21.03.2017 r. do godz. 1500

w siedzibie Zamawiającego – 

Urząd Gminy Bojanów

ul. Parkowa 5, 

37 – 433 Bojanów ,  sekretariat

9.Sposób przygotowania oferty:

1)zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 

3)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 

4)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; ofertę należy złożyć 

w kopercie z dopiskiem: „.Dostawa kruszywa  z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku” – część ……………………. (wskazać nr części zamówienia) 

10.Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania 

się z wykonawcami są:

1)Robert Sałęga  - 15 8708324 w 26;

11.Załączniki do zapytania ofertowego:

 • formularz ofertowy

Bojanów 13.03.2017 r.

Umowa.doc

Formularz ofertowy_.doc

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-03-13
Udostępniający: Administrator 2017-03-20
Liczba odwiedzin: 1990
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2017-03-20 14:17:47
3 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2017-03-20 14:16:48
2 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2017-03-13 10:16:50
1 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator 2017-03-13 10:13:22