Zapytanie ofertowe dotyczące zakup i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku

Gmina Bojanów    

z siedzibą, ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.Nazwa zadania:

Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w  2017 roku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku.

Wykaz asortymentu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zakupu. Szacunkowa ilość podana w formularzu cenowym – nie jest wiążąca dla Zamawiającego.

3.  Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2017

4.   Planowany termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy.

5.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

- rozliczenie zadania na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni.

7. Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 15 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 6 luty 2017 roku do godz. 15ºº

8. Sposób przygotowania oferty:

1)ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu „OFERTA WYKONAWCY” załącznik nr 1 wraz z załączonym zestawieniem asortymentu proponowanego do zakupu przez Urząd Gminy w Bojanowie w 2017 roku, załącznik nr 2

2)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

3)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

4)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości asortymentu są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia;

6)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

7)osoby uprawnione do kontaktów:

Katarzyna Stańkowska  - 15 8708326 w 20;

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego pisma)
  • zestawienie materiałów (załącznik nr 2 do niniejszego pisma)

 

Bojanów 31.01.2017

    ….............................................................

 (podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik 1.doc

Załącznik 2.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-31
Udostępniający: Administrator 2017-01-31
Liczba odwiedzin: 1253
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczące zakup i dostawy środków czys... Administrator 2017-01-31 13:27:46
1 Zapytanie ofertowe dotyczące zakup i dostawy środków czys... Administrator 2017-01-31 13:24:37