Zapytanie ofertowe dotyczy Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.Nazwa zadania: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów   

2.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów zwanego dalej LPR na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), jako wieloletniego programu działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzającego do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiących narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Dokument należy opracować zgodnie z :

a)wnioskiem o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji – edycja II” organizowanego przez Województwo Podkarpackie oraz Ministerstwo Rozwoju, złożonym przez Zamawiającego na realizację projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów”, wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

b)regulaminem Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji – edycja II” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Rozwoju 

c)„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020”; 

d)„Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”; 

e)lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy Bojanów oraz dokumentami wyższego szczebla tj. wspólnotowych, krajowych, regionalnych.

W LPR należy uwzględnić wskaźniki i kryteria niezbędne przy opracowaniu projektów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz innych programów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

3.Zakres przedmiotu zamówienia:

1)Opracowanie szczegółowego harmonogramu zadania,

2)Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz opracowaniu LPR

a)Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, lokalnych potencjałów oraz określenie skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych,

b)Określenie zbioru danych statystycznych pozwalających wyznaczyć obszar/podobszary zdegradowane

c)Określenie zasięgu przestrzennego obszaru/podobszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji,

3)  Prowadzenie procesu konsultacji społecznych.

Techniki i narzędzia partycypacji społecznej zostały opisane w pkt. II.8 Wniosku   o przyznanie dotacji.

Zaplanowano m. in.

a)5 spotkań konsultacyjnych z cateringiem:

woda gazowana, niegazowana w but. 0,5l, 

soki owocowe 100% (np. jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy), 

paluszki, ciastka – mieszanka różnych ciastek, 

serwetki, zastawa jednorazowa (talerzyki, kubki plastikowe). 

b)Wykonanie pakietu promocyjnego – ulotki i materiały edukacyjne - 300 kpl..

c)Opracowanie oraz wykonanie materiałów konferencyjnych (60 kpl)  zawierających długopis oraz notes z nadrukiem logotypów programu, nazwą zadania.

4)Opracowanie projektu LPR –u,

5)Przygotowanie dokumentacji do weryfikacji konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu LPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu LPR-u zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

6)Dokonywanie korekt LPR w toku jego weryfikacji, prowadzonej przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.   

7) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.

4.Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadanie wiedzy i doświadczenia – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu rewitalizacji.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży dowody określające ich rodzaj i wartość, daty  i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem, czy usługi te zostały wykonane w należyty sposób.

5.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny oferty.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 pkt

Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych zgodnie ze wzorem:

C= (CN/CO) x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa

CN – najniższa zaoferowana cena

CO – cena oferty badanej

6.Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2017 roku.

7.Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16.01.2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem ”Oferta na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów, nie otwierać do dnia 17.01.2017 r. do godz. 7.30” osobiście w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów lub przesłać  za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

8.Sposób przygotowania oferty:

1)zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 

3)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 

4)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; 

9.Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się  z wykonawcami są:

 Anna Rachwał tel. 158708326;

10.Załączniki do zapytania ofertowego:

Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Wzór oferty.doc

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-05
Udostępniający: Administrator 2017-01-05
Liczba odwiedzin: 1508
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczy Opracowanie Lokalnego Programu Re... Administrator 2017-01-05 11:37:51
1 Zapytanie ofertowe dotyczy Opracowanie Lokalnego Programu Re... Administrator 2017-01-05 11:34:55