Zapytanie ofertowe dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.Nazwa zadania: Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów   

2.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów wraz z przeprowadzaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi,  wojewódzkimi, powiatowymi oraz z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

W szczególności przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

b) Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777); 

c) „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020”; 

d) „Instrukcją przygotowania programów rewitalizacyjnych w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”; 

e) Regulaminem Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Ministra Rozwoju 

3.Zakres przedmiotu zamówienia:

1)Opracowanie szczegółowego harmonogramu zadania,

2)Opracowanie diagnozy służącej wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji potwierdzającej spełnienie przez te obszary przesłanek ich wyznaczenia wynikających z art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji,

3)Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:500, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej , a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 189 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

4)opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów zawierającego elementy, o których mowa w art. 15 ust. 1,

5)Przeprowadzenie konsultacji społecznych w przypadkach określonych w ustawie o rewitalizacji. Minimalny zakres konsultacji obejmuje: konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów – zaplanowano 13 spotkań konsultacyjnych z cateringiem:

  • woda gazowana, niegazowana w but. 0,5l, 
  • soki owocowe 100% (np. jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy, winogronowy), 
  • paluszki, ciastka – mieszanka różnych ciastek, 
  • serwetki, zastawa jednorazowa (talerzyki, kubki plastikowe). 

6)Wykonanie pakietu promocyjnego – ulotki i materiały edukacyjne - 300 kpl..

7)Opracowanie oraz wykonanie materiałów konferencyjnych (156 kpl) zawierających długopis oraz notes z nadrukiem logotypów programu, nazwą zadania .

8)Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów (art. 17 ust. 2 pkt 4),

9)Przygotowanie dokumentacji do weryfikacji konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 Października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

10) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z zamawiającym oraz przepisami prawa

Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.

4.Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadanie wiedzy i doświadczenia – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej trzech usług polegających na opracowaniu programu rewitalizacji lub strategii rozwoju.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży dowody określające ich rodzaj i wartość, daty  i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem, czy usługi te zostały wykonane w należyty sposób.

5.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny oferty.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 pkt

Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych zgodnie ze wzorem:

C= (CN/CO) x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa

CN – najniższa zaoferowana cena

CO – cena oferty badanej

6.Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 15 marca 2017 roku.

7.Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 6.12.2016 r.do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem ”Oferta na wykonanie usługi polegającej na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów” osobiście w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów lub przesłać  za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

8.Sposób przygotowania oferty:

1)zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2)oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania; 

3)ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 

4)cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; 

9.Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

 Anna Rachwał tel. 158708326;

10.Załączniki do zapytania ofertowego:

  • wzór oferty

 Zapytanie ofertowe.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-11-28
Udostępniający: Administrator 2016-11-28
Liczba odwiedzin: 1515
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zapytanie ofertowe dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowa... Administrator 2016-11-28 14:06:08
1 Zapytanie ofertowe dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowa... Administrator 2016-11-28 14:04:43