Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej nr 101152R Maziarnia-Wygon w km 0+800 - 1 + 170 w msc. Maziarnia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

1.    Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 101152R Maziarnia – Wygon w km 0+800 – 1+170 w miejscowości Maziarnia

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 / 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, Miejscowe uzupełnienie podbudowy (wyrównanie) kruszywem łamanym frakcji 0 / 63 mm wraz z zagęszczeniem

3.    Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
4.    Kryteria oceny ofert: cena 90% i gwarancja 10%
Kryterium  - Cena ofertowa zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:
        Cena najtańszej oferty    x    90 pkt
        Cena ocenianej oferty        
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów.
Kryterium – Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:
        Okres gwarancji ocenianej oferty     x    10 pkt
        Najkorzystniejszy okres gwarancji podany  w ofercie  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Okres gwarancji należy PODAĆ W MIESIĄCACH w formularzu ofertowym  Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 24 miesięcy.   MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy.  Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5.    Inne istotne warunki zamówienia: zawiera  projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 dnia 29.09.2016 r.
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37 – 433 Bojanów,  sekretariat urzędu I piętro
7.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na  druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 2) wraz
z załączonym kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 101152R Maziarnia – Wygon w km 0+800 – 1+170  w miejscowości Maziarnia”
8.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    Agnieszka Kobylarz
2)    Robert Sałęga

zapytanie ofertowe.doc

specyfikacje techniczne.zip

przedmiar robót.doc

kosztorys ślepy ofertowy .doc

formularz ofertowy.doc

projekt umowy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-09-21
Udostępniający: 2016-09-21
Liczba odwiedzin: 917