Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
NIP 865-24-79-435

Załącznik Nr 2 do Regulaminu


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
1.    Nazwa zadania: Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach 
Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat. 1, w tym 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca - drobna) w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”

Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta  o frakcji 0/10 mm w ilości 300 ton oraz 0/60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”.
2.    Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na dwie części zamówienia.
3.    Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

  • Stany,
  • Przyszów Zapuście,
  • Bojanów,
  • Gwoździec,
  • Korabina,
  • Laski,
  • Przyszów Ruda, 
  • Kołodzieje, Maziarnia,

4.    Wymagania Zamawiającego:
a)    Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
b)   Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
c)    Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
d)    Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
e)    Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
f)    Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia. 
5.    Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.12.2016 r.
6.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
7.    Inne istotne warunki zamówienia:
- rozliczenie wynagrodzenia na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni
- obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
•    w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
•   w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
•    w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru stwierdzając że jakość dostarczonego materiału jest niezgodna ze specyfikacją.
8.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
1)    Ofertę należy złożyć do dnia: 10.02.2016 r. do godz. 15.00
w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37 – 433 Bojanów ,  sekretariat


9.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „.Dostawa kruszywa  z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku” – część..........(wskazać nr części zamówienia)
10.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z wykonawcami są:

1)    Robert Sałęga  - 15 8708324 w 26

11.    Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy


Bojanów 27.01.2016 r.

formularz_ofertowy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-01-27
Udostępniający: Administrator 2016-01-27
Liczba odwiedzin: 8330
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
7 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator 2016-01-27 11:00:43
6 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator 2016-01-27 10:58:29
5 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator 2016-01-27 10:56:40
4 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator 2016-01-27 10:51:49
3 Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w... Administrator 2016-01-27 10:50:50
1 2 Ostatnia