Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku

Gmina Bojanów                            
z siedzibą, ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
1.    Nazwa zadania:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w  2016 roku.
2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w  2016 roku.
Wykaz materiałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma.


3.    Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2016
4.    Planowany termin rozpoczęcia zadania: od dnia podpisania umowy.
5.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
6.    Inne istotne warunki zamówienia:
- rozliczenie zadania na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni
7.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, faksem na nr 015 870 83 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 29 stycznia 2016 roku do godz. 13ºº

8.    Sposób przygotowania oferty:
1)    ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu „OFERTA WYKONAWCY” załącznik  nr 1 wraz z załączonym zestawieniem materiałów eksploatacyjnych do drukarek proponowanych do zakupu przez Urząd Gminy w Bojanowie w 2016 roku, załącznik nr 2
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)    wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia;
6)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
7)    Osoby uprawnione do kontaktów:

Robert Sałęga  - 15 8708324 w 26;

9.    Załączniki do zapytania ofertowego:

  • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego pisma)
  • zestawienie materiałów (załącznik nr 2 do niniejszego pisma)


Bojanów 20.01.2016
                        

    ….............................................................
                          (podpis Kierownika Zamawiającego)

Oferta wykonawcy załącznik 1.doc

Zestawienie tonerów załącznik 2.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-01-20
Udostępniający: 2016-01-20
Liczba odwiedzin: 1154