Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wodomierzy

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie

ul. Parkowa 6

37-433 Bojanów

NIP: 865-236-88-65

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

1.    Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy

2.   Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych do wody zimnej, nowych, odpornych na działanie silnego pola magnetycznego, przystosowanych do zdalnego odczytu, DN20 mm, długość 130 mm, Q3 = 2,5 m3/h, współczynniki R: H minimum 100, V minimum 50, w ilości 650 sztuk.

3.    Termin realizacji zamówienia : 24 listopada 2015

4.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5.    Inne istotne warunki zamówienia: termin płatności 30 dni, od daty dostarczenia towaru

6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:

1)    Ofertę należy złożyć do godziny 12.00 dnia 18 listopada 2015

w siedzibie Zamawiającego -

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie

ul. Parkowa 6,

37 – 433 Bojanów

Sposób przygotowania oferty:

1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY”;

2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

6)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Dostawa wodomierzy, nie otwierać do dnia 18 listopada 2015”

7.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

1)    Leszek Mach tel. 668 685 991;

2)    Robert Ryś tel. 668 685 992

8.     Załączniki do oferty wykonawcy:

-        Karta techniczna

-        Atest higieniczny

-        Deklaracja zgodności

Oferta_wykonawcy.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-11-10
Udostępniający: Administrator 2015-11-11
Liczba odwiedzin: 2992
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wodomierzy Administrator 2015-11-11 06:51:51
4 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wodomierzy jednostrumieni... Administrator 2015-11-10 13:36:20
3 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wodomierzy jednostrumieni... Administrator 2015-11-10 13:34:19
2 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wodomierzy jednostrumieni... Administrator 2015-11-10 13:32:27
1 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wodomierzy jednostrumieni... Administrator 2015-11-10 13:30:56