Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

Bojanów dn. 22.10.2015 r.

Gmina Bojanów                          
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
NIP  865-24-79-435


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
1.  Nazwa zadania Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045
2.  Opis przedmiotu zamówienia:
-    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV;
-    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
-    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 15 cm i 20 cm
-    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – stabilizowanego mechanicznie
-    Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (beton asf.)
-    Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) warstwa ścieralna,
-    Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadków i zagęszczeniem po przednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża

3.    Termin realizacji zamówienia :30.11.2015
4.    Kryteria oceny ofert: 100% Cena
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
5.    Inne istotne warunki zamówienia:
Wymaga się, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane
6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
1)    Ofertę należy złożyć do godziny 15.30 dnia 29 października 2015 r. w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37 – 433 Bojanów ,  sekretariat
7.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1);
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045. Nie otwierać do dnia 29.10.2015 r.”
8.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    Robert Sałęga tel. 15 8708326 w. 26;
2)    Krzysztof Kruk tel. 15 8708326 w. 26
9.    Załączniki do zapytania ofertowego:

  • wzór oferty
  • przedmiar robót
  • kosztorys ofertowy (ślepy)
  • wzór umowy

 Zapytanie ofertowe.doc

Załączniki.rar


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-22
Udostępniający: Administrator 2015-10-22
Liczba odwiedzin: 2229
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101... Administrator 2015-10-22 12:29:29
3 Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101... Administrator 2015-10-22 09:13:27
2 Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101... Administrator 2015-10-22 09:12:59
1 Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych: nr 101... Administrator 2015-10-22 09:11:07