Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanach

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. Uz 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).1.   Nazwa zadania: Dostawa wózka paletowego z wagą w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w miejscowości Stany”.

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka paletowego z wagą o następujących parametrach:

1)    Waga legalizowana,

2)    Udźwig - min. 1500 kg,

3)    Podziałka - 500 g,

4)    Długość wideł  - min. 1150 mm,

5)    Szerokość wideł – min. 160 x 60 mm,

6)    Wysokość minimalna wideł - 85 mm,

7)    Szerokość wózka – min. 560 mm

8)    Koła sterujące - poliuretan,

9)    Rolki - poliuretan

10) Gwarancja - min. 12 miesięcy.

3.   Termin realizacji zamówienia : do 31.07.2015 r.

4.    Kryteria oceny ofert:  cena 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5.    Inne istotne warunki zamówienia:

-  Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie będzie płatne na podstawie faktury końcowej po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę nr konta,  w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego
 
6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

1)    Ofertę należy złożyć do godziny 13.00 dnia 09.07.2015 r.

w siedzibie Zamawiającego -

Urząd Gminy Bojanów

ul. Parkowa 5,

37 – 433 Bojanów,  sekretariat

7. Sposób przygotowania oferty:

1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);

2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia z wyodrębnieniem kwoty netto oraz podatku VAT;

5)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

6)    Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Dostawa wózka paletowego z wagą w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanów w miejscowości Stany”. Nie otwierać do dnia 09.07.2015 do godz. 13.15”

8.    Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

1)    Anna Rachwał tel. 15 8708 326;

2)    Robert Sałęga tel. 15 8708 326;

9.     Załączniki do zapytania ofertowego:

-        Oferta wykonawcy

Oferta.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-07-02
Udostępniający: Administrator 2015-07-02
Liczba odwiedzin: 3008
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanac... Administrator 2015-07-02 10:58:07
3 Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanac... Administrator 2015-07-02 10:57:15
2 Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanac... Administrator 2015-07-02 10:55:24
1 Dostawa wózka paletowego z wagą do obsługi PSZOK w Stanac... Administrator 2015-07-02 10:53:27