Dostawa kruszywa z przznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
NIP 865-24-79-435


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
1.    Nazwa zadania: Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach 

Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
w 2015 roku”

Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta  o frakcji 0 – 10 mm w ilości 300 ton oraz 0 – 60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku”.

2.    Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na dwie części zamówienia.
3.    Przewidywane miejsca dostawy kruszywa:

  • Stany plac gminny działka nr ewid. 3518/1
  • Przyszów Zapuście działka nr ewid. 3009; 3010
  • Bojanów, ul. Szkolna,
  • Gwoździec,
  • Korabina,
  • Laski,
  • Przyszów Ruda 
  • Kołodzieje, Maziarnia


4.    Wymagania Zamawiającego:

a)    Dostawa kruszywa oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
b)   Każda dostawa kruszywa (rodzaj - asortyment, ilość  oraz miejsce i termin dostawy) będzie uzgadniana szczegółowo pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
c)    Każda partia dostarczonego kruszywa musi odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
d)    Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
e)    Wskazana ilość kruszywa ma charakter szacunkowy, zaś faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
f)    Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w czasie realizacji zamówienia. 

5.    Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.12.2015 r.
6.    Kryteria oceny ofert: najniższa cena Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
7.    Inne istotne warunki zamówienia:
- rozliczenie wynagrodzenia na podstawie FVAT – płatnej przelewem w ciągu 14 dni
- obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
-  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
•  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
•  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
•  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert:
1)    Ofertę należy złożyć do dnia: 18.03.2015r. w siedzibie Zamawiającego –

Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37 – 433 Bojanów ,  pokój nr 1

9.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 3 do regulaminu);
2)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5)   oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „.Dostawa kruszywa  z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku” – część …………………….(wskazać nr części zamówienia)
10.  Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    Robert Sałęga  - 15 8708324 w 26;

11.    Załączniki do zapytania ofertowego:

  • Formularz ofertowy

Formularz  ofertowy.doc


Bojanów 06.03.2015


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-03-06
Udostępniający: Administrator 2015-03-06
Liczba odwiedzin: 3778
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Dostawa kruszywa z przznaczeniem na remont dróg gminnych w ... Administrator 2015-03-06 10:03:09
3 Dostawa kruszywa z przznaczeniem na remont dróg gminnych w ... Administrator 2015-03-06 10:01:42
2 Część I „Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki nieso... Administrator 2015-03-06 10:01:07
1 Zapytanie ofertowe dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki ... Administrator 2015-03-06 09:59:38