Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”

Gmina Bojanów                       
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
                                  

Bojanów 09.09.2019 r.
                      

               PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1.    Opis przedmiotu zamówienia:
„Usuwanie  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 09.09.2019r. na kwotę: 16.628,67 zł. netto / szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem  złotych 67/100  co  stanowi równowartość euro 3. 856,64 (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.    Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i bip Bojanów.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców :

1) Prywatne przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice
Cena oferty: netto 16.628,67 zł., brutto 17.958,96 zł.

2)  REVOL Sp. Z o. o. sp.k.
ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź
Cena oferty: netto 20.275,53 zł, brutto 21.897,57 zł

3) Logistyka Odpadów Sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Cena oferty: netto 32 456,90 zł, brutto 35 053,45 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu     Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz     inne istotne elementy oferty):

„Usuwanie  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”
Prywatne przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice
Cena oferty: netto  16.628,67 zł., brutto 17.958,96 zł.

6. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu     warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100%     uzyskał najwyższą ilość punktów.

7. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


             …………………………………………                                                       ……………………………………...............          
      (podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie)                                                ( podpis bezpośredniego przełożonego)Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-09-10
Udostępniający: Administrator 2019-09-10
Liczba odwiedzin: 1382
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator 2019-09-10 09:56:34
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator 2019-09-10 09:56:24
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator 2019-09-10 09:56:14
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator 2019-09-10 09:56:02
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator 2019-09-10 09:55:44
1 2 Ostatnia