Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Dotyczy rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  pn.  Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580  w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

I.                    Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej Nr 101141R Korabina - Sarzyna w km 0+380 - 0+580 w miejscowości Korabina w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta w niniejszym postępowaniu . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 61.795,20 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 90 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

10%

Łączna liczba punktów

1.

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o. , ul. Wrzosowa 97 37-450 Stalowa Wola

90,00

           10,00

 

 

100,00

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-13
Liczba odwiedzin: 571
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-13 12:23:21
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz 2018-07-13 12:22:52