Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty na roboty budowlane pn. Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy rozeznania cenowego na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

I.    Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dz. ewid. 1418 w km 0+000-0+300 w miejscowości Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości  i rękojmi za wady . Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 125.361,60  zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady,  przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków
w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 90 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

10%

Łączna liczba punktów

1.

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o. , ul. Wrzosowa 97 37-450 Stalowa Wola

90,00

           10,00

 

 

100,00

2.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

78,45

10,00

 

88,45

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-17
Liczba odwiedzin: 592
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty na roboty bu... Agnieszka Kobylarz 2018-05-17 13:11:32
1 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty na roboty bu... Agnieszka Kobylarz 2018-05-17 13:10:59