Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku.

Gmina Bojanów                                                                                Załącznik nr 4 do Regulaminu

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                                                Bojanów 22.03.2017

                                                              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30.000 euro

 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2200 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku”

 

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.03.2017 na kwotę: 67.650,00 zł. brutto /sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych/ co  stanowi równowartość 16.203,9809 euro (1euro = 4.1749 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 25,00 zł. netto. /dwadzieścia pięć złotych 00/100/ co  stanowi równowartość 5,9882 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku”.

3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.03.2017 na kwotę: 3.616,20 zł. brutto /trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 20/100/ co  stanowi równowartość 866,1764euro (1euro = 4.1749 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/10 mm wynosi 21,00 zł. netto. /dwadzieścia jeden złotych /, co  stanowi równowartość 5,0300 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/60 mm wynosi 21,00 zł. netto. /dwadzieścia jeden złotych/ co  stanowi równowartość 5,0300euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

4. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

5. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Część I:

1) „GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

Cena brutto oferty: 98.769,00 zł, cena netto za 1 tonę: 36,50 zł.

 

2)    „PABAX” Krzysztof Bajdas

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

37-403 Jastkowice

Cena brutto oferty: 67.896,00 zł, cena netto za 1 tonę: 27,60 zł.

 

3)    KOPALNIE DOLOMITU S.A.

27-600 Sandomierz, ul. Błonie

Cena brutto oferty: 71.767,80 zł, cena netto za 1 tonę: 26,30 zł.

 

4)    Skup Sprzedaż Materiałów Budowlanych,

Usługi Transportowe, Mechanika samochodowa,

Grzegorz Serafin

37-433 Bojanów, Korabina 55

Cena brutto oferty: 94.710,00 zł,cena netto za 1 tonę: 35,00 zł.

 

5)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 67.650,00 zł,cena netto za 1 tonę: 25,00 zł.

 

6)    „GRADION”

Sylwester Kopeć

39-460 Nowa Dęba, ul Niżańska 87

Cena brutto oferty: 72.764,34 zł,cena netto za 1 tonę: 26,89 zł.

 

7)    Usługi Transportowo - Sprzętowe

Piotr Faraś

37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4

Cena brutto oferty: 78.474,00 zł,cena netto za 1 tonę: 29,00 zł.

 

8)    LITTRANS

Łukasz Litwiński

37-400 Nisko, ul. Nowa 30 B

Cena brutto oferty: 68.732,40 zł,cena netto za 1 tonę: 25,40 zł.

 

9)    Firma Chamot

Józef Chamot

Jata 92 A, 37-430 Jeżowe

Cena brutto oferty: 94.710,00 zł, cena netto za 1 tonę: 35,00 zł.

 

Część II:

1)    „PABAX” Krzysztof Bajdas

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6

37-403 Jastkowice

Cena brutto oferty: 3.616,20 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 21,00 zł.

                                                  cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 21,00 zł.

 

2)    Skup Sprzedaż Materiałów Budowlanych,

Usługi Transportowe, Mechanika samochodowa,

Grzegorz Serafin

37-433 Bojanów, Korabina 55

Cena brutto oferty: 5.380,20 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 30,00 zł.

                                                  cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 32,00 zł.

 

3)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 3.616,20 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 21,00 zł.

                                                 cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 21,00 zł.

 

4)    Usługi Transportowo-Sprzętowe

 Piotr Faraś

37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4

Cena brutto oferty: 4.408,40 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 23,60

                                                  cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 27,00

 

5)    Firma Chamot

Józef Chamot

Jata 92 A, 37-430 Jeżowe

Cena brutto oferty: 4.391,10 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 25,00

                                                  cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 26,00

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2200 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku”

                       

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

 

za cenę: 67.650,00 zł. brutto

 

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm
w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych
w 2017roku”.

 

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

 

za cenę: 3.616,20 zł. brutto

 

7. Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie
§ 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy,
cenę brutto: nie dotyczy*.

8. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  71.266,20 zł brutto.

9. Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.  Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2017-03-22
Udostępniający: Grzegorz 2017-03-22
Liczba odwiedzin: 15975
Pokaż rejestr zmian