Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Rozstrzygnięcie ofert dotyczych remontu dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

 

                          Bojanów 30.10.2015

              

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania Remont dróg gminnych: nr 101182R Przyszów Ruda Osiedle I w km 0+000 – 0+298 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Przyszów Katy (dz. nr ewid. 3826) w km 0+000 – 0+045

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.10.2015 na kwotę: 101.340,90 zł. brutto /sto jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 90/100 co stanowi równowartość 23.986,58 euro (1euro = 4.2249 zł).

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

 

1)PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 

Cena brutto oferty: 94.926,60 zł.

 

2)PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

INŻYNIERYJNO-DROGOWEGO

INŻDRÓG Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

Cena brutto oferty: 99.119,67 zł.

 

3)PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE Sp. z o.o. 

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Cena brutto oferty: 95.801,36 zł.

5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

za cenę: 94.926,60 zł. brutto

6.Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy, 

cenę brutto: nie dotyczy*. 

7.Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  94.926,60 zł brutto. 

8.Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

9.Postępowanie prowadził: Robert Sałęga

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-11-02
Udostępniający: 2015-11-02
Liczba odwiedzin: 559