Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Stanach powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.


Zarządzenie Nr   57/2015
Wójta Gminy Bojanów
z dnia  15 maja 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 
w Stanach powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2014 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 11 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 zmiana z 2015 r. M.P. poz. 223) w związku ze zrzeczeniem się członkostwa w Komisji zarządzam,  co następuje :

§ 1.


Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Stanach Pani Marty Kamili Janiec, zamieszkałej w Gwoźdźcu , zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka, powołanej do tej Komisji  zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2.


1. O zmianie określonej w § 1 niniejszego zarządzenia powiadamia się pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, który zgłosił kandydaturę odwoływanego członka Komisji.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                         Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-05-19
Udostępniający: marcin_adm 2015-05-19
Liczba odwiedzin: 1371