Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 

ZARZĄDZENIE nr 42/2014 

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 16 maja 2014 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej  komisji wyborczej  

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112   z  póź. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345)

 

zarządzam:

 

§ 1

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Cisowym Lesie Pani Katarzyny Ruckiej, zam. Bojanów zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, powołanej do składu Komisji Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - w związku ze zrzeczeniem się członkostwa.    

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza się   Urzędnikowi   Wyborczemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz powiadomieniu o zmianie pełnomocnika komitetu wyborczego.

 

                                                                

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Szczęch 2014-05-20
Udostępniający: marcin_adm 2014-05-20
Liczba odwiedzin: 1157