Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów

Informacja o strategii rozwoju gminy Bojanów

Opracowana w grudniu 1999 roku przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. strategia rozwoju gminy Bojanów zawiera dwie części: 1) raport o stanie gminy 2) część programująco - strategiczna. Oto obszerne fragmenty drugiej części tej strategii: Syntetyczne zestawienie uwarunkowań rozwoju

MOCNE STRONY:

-położenie w sercu Puszczy Sandomierskiej,
-czyste środowisko naturalne,
-walory przyrodnicze do rozwoju turystyki i agroturystyki,
-czysta i malownicza rzeka Łęg,
-posiadanie podstawowych elementów infrastruktury technicznej,
-naturalne surowce: piasek, drewno, runo leśne,
-duże zasoby wolnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
-współpraca władz gminy ze szkołami,
-rozwinięty system pomocy społecznej,

SŁABE STRONY:

-braki w infrastrukturze technicznej,
-duże bezrobocie, brak miejsc pracy poza rolnictwem,
-niski poziom dochodów ludności,
-brak systemu segregacji i zagospodarowania odpadów wtórnych,
-niezadowalająca jakość i stan dróg,
-niska jakość gleb, nieużytki,
-warunki lokalowe szkół,
-słabo rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna,
-słaba promocja gminy na zewnątrz.

SZANSE:

-dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego,
-wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi,
-rosnące zapotrzebowanie na ekologiczną żywność,
-gmina jako miejsce czyste ekologicznie,
-nawiązanie funkcjonalnych związków z zagranicą,
-dodatni przyrost naturalny,
-tworzenie związków ponadgminnych,
-możliwośc pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

ZAGROŻENIA:

-migracja ludzi młodych
-degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności,
-człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych,
-brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów naturalnych,
-procesy restrukturyzacyjne zakładów przemysłowych zatrudniających mieszkańców gminy,
-źle prowadzona polityka kredytow dla rolnictwa i małych przedsiębiorstw,
-zła polityka rolna państwa,

MISJA GMINY BOJANÓW

Misja dla gminy Bojanów wypracowana wspólnie z uczestnikami debat zawiera opis wizji gminy oraz głównego pola jej działań w przyszłości.
Czym różnimy sie od innych?
-położeniem naturalnym,
-czystością środowiska,
-walorami turystyczno-krajoznawczymi,
-zasobami terenów budowlanych,
-życzliwością i gościnnością mieszkańców.

W czym chcemy być atrakcyjni?
-rozwoju turystyki i agroturystyki,
-wysokim poziomie oświaty i kultury,
-rozwinietej infrastrukturze technicznej,
-rozwoju budownicta mieszkaniowego,
-drobnym przetwórstwie,
-ekologicznym rolnictwie,
-promowaniu pozytywnych incjatyw,
-tworzeniu nowych miejsc pracy.

Dla kogo chcemy być atrakcyjni?
-mieszkanców,
-turystów,
-inwestorów,
-mieszkańców okolicznych miast,
-grzybiarzy, myśliwych i wędkarzy,
-sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
-dla miasta Stalowa Wola.

Jesteśmy malowniczo położoną,przyjazną i ekologiczną gmina, rozwijającą nowoczesną infrastrukturę techniczną oraz bazę przetwórstwa produktów rolnych. Chcemy być atrakcyjni dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów, którym oferujemy doskonałe warunki do wypoczynku. Chcemy być bogaci, zdrowi i dobrze postrzegani. OBSZARY STRATEGICZNE: Obszary strategiczne sa najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac samorządu na najbliższe kilkanaście lat. Oto one:

OBSZAR 1

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I EKOLOGICZNA:
-budowa pełnej infrastruktury technicznej,
-budowa sieci wodociągowej,
-budowa sieci kanalizacyjnej,
-budowa i modernizacja dróg,
-budowa i modernizacja mostów,
-rozbudowa sieci elektrycznej, reelektryfikacja wsi,
-utrzymanie stanu środowiska naturalnego,
-rozwiązywanie problemów lokalnych oczyszczalni ścieków,
-zorganizowanie systemu zbiórki i składowania odpadów wtórnych,
-poszukiwanie dostępnych źródeł finansowania,
-poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje,
-pełne wykorzystanie środków z Banku światowego w ramach „Programu aktywizacji terenów wiejskich”
-nawiązanie współpracy z bankami oferującymi najkorzystniejsze warunki kredytowe.

OBSZAR 2

ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO:
-modernizacja rolnictwa, dostosowująca je do gospodarki rynkowej i uwarunkowań ekologicznych,
-organizacja szkoleń i doradztwa rolniczego,
-wyłonienie „lokalnych liderów opłacalnej produkcji rolnej” oraz prezentacja ich metod pracy,
-specjalizacja gospodarstw rolnych, -komasacja gruntów, -rozwój usług okołorolniczych,
-podejmowanie działań mogących wpłynąć na zmianę polityki rolnej państwa,
-rozwój przetwórstwa płodów rolnych i leśnych,
-tworzenie zakładów przetwórstwa oraz przechowalnictwa produktów rolnych i runa leśnego,
-organizacja grup producenckich,
-rozwój przetwórstwa drzewnego,
-tworzenie i rozwój rynków zbytu,
-współpraca z hurtowymi giełdami zbytu płodów rolnych i leśnych,
-poszukiwanie możliwości kontraktacji,
-tworzenie gminnych targowisk zdrowej żywności,
-współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi zbyt.
OBSZAR 3 AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA:
-wykorzystanie naturalnych walorów gminy do tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej,
-organizacja centrum informacji turystycznej,
-budowa zbiorników retencyjnych na rzece Łęg oraz ich turystyczne zagospodarowanie,
-wytyczenie szlaków oraz ścieżek turystycznych, rowerowych i pieszych,
-budowa „grzybków” w malowniczo położonych punktach gminy,
-rozwój bazy noclegowych,
-wytyczenie terenów oraz organizacja dobrze wyposażonych pól namiotowych,
-wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych,
-organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
-stworzenie preferencji dla osób tworzących gospodarstwa agroturystyczne,
-rozwój ilościowy i jakościowy gospodarstw agroturystycznych,
-rozwój usług związanych z agroturystyka (mała gastronomia, sztuka ludowa etc.)
-promocja bazy turystycznej,
-rozwiniecie kontaktów z ponadlokalnymi organizacjami specjalizujacymi sie w agroturystyce.


OBSZAR 4 DROBNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ:
-tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację gospodarczą gminy,
-opracowanie wykazu usług potrzebnych na terenie gminy,
-tworzenie warunków do powstawania na terenie gminy drobnych przedsiębiorstw,
-stworzenie systemu preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy,
-prowadzenie polityki podatkowej zachecającej potencjalnych przedsiębiorców,
-tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez czytelny system proinwestycyjnych ulg podatkowych,
-wydzielenie i pełne uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje,
-promocja gminy pod kątem pozyskania inwestorów zewnętrznych,
-prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych o gminie i możliwościach inwestycyjnych,
-utworzenie biura informacji i promocji gminy,
-wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,
-nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami z kraju i zagranicy.

OBSZAR 5  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:
-dostosowanie bazy szkolnej i sportowej do potrzeb gminy,
-budowa, modernizacja i doposażenie szkół,
-budowa sal gimnastycznych i boisk sportowych,
-wspieranie działalności LZS-ów, UKS-ów i SKS-ów,
-stworzenie szkolnictwa na poziomie licealnym,
-kultywowanie tradycji lokalnych, -remonty i modernizacja budynków GOK i remiz strażackich,
-zapewnienie środków na utrzymanie i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
-wspieranie działalnosci twórców lokalnych, kapel, zespołów tanecznych, teatrzyków itp.
-organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych,
-organizacja wiejskich izb pamieci,
-współpraca a miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego z kulturą lokalną,
-ciągłe działania na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców,
-podniesienie jakości i dostępności oraz poszerzenie oferty usług
-rozwój sieci punktów usługowych
-organizacja systemu doskonalenia zawodowego, organizacja szkoleń odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy
-rozwój budownictwa mieszkaniowego na uzbrojonych i przygotowanych terenach -tworzenie placów zabaw dla dzieci.

 

Strategia rozwoju


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Bereziewicz 2003-06-26
Udostępniający: Administrator 2012-04-19
Liczba odwiedzin: 1869

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
9 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Administrator 2016-03-03 08:35:42
8 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Administrator 2012-04-19 11:29:05
7 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:49:24
6 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:45:21
5 Informacje o Strategii Rozwoju Gminy Bojanów Marcin 2011-08-04 10:44:31
1 2 Ostatnia