Ochrona Danych Osobowych RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 i 14 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Wójt Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5 37 – 433 Bojanów, tel. 15 870 83 26. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Joanna Karbarz – Górka, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Bojanów - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Bojanów; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Bojanów;

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Bojanów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Bojanów.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Bojanów danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING

1.    Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy w Bojanowie z siedzibą przy ul. Parkowa 5  w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników urzędu i osób przebywających na ternie urzędu.
2.    Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
1)    teren obejmujący chodniki i fragmenty ulic przy terenie na którym jest  zlokalizowany budynek urzędu;
2)    place parkingowe;
3)    wejścia do budynku;
4)    korytarze, klatki schodowe w budynku urzędu.
3.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
1)    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Wójt Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5 37 – 433 Bojanów, tel. 15 870 83 26.
2)    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Joanna Karbarz – Górka, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3)    Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Bojanów - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4)    Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w budynku Urzędu Gminy Bojanów, przy ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów, oraz w najbliższej okolicy budynku i na parkingach,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
6)    Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
8)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9)    W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Klauzula informacyjna monitoring.pdf

Klauzula - dowody osobiste.pdf

Klauzula - ewidencja ludności.pdf

Klauzula-pasc-i-zin.pdf

Klauzula Informacyjna.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-05-24
Udostępniający: Administrator 2019-05-31
Liczba odwiedzin: 6976
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator 2019-05-31 11:21:47
4 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator 2019-05-31 11:21:25
3 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator 2018-05-25 09:25:27
2 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator 2018-05-24 13:36:11
1 Ochrona Danych Osobowych RODO Administrator 2018-05-24 13:33:47