UCHWAŁA Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015

UCHWAŁA Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1562 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

uchwala się „Program Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015" stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: marcin_adm 2012-12-19
Liczba odwiedzin: 2126