UCHWAŁA nr XV/123/12 RADY GMINY BOJANÓW z dnia 28 września 2012 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA nr XV/123/12

RADY GMINY BOJANÓW

z dnia 28 września 2012

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 13 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 417 § 1, §2, § 3 pkt 1, art. 418 §1, art. 419 i 420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalony w § 1podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowania od następnej kadencji samorządu terytorialnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

3. Od uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Załącznik do uchwały.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: marcin_adm 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 1590