Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

REJESTR PETYCJI

 

Lp.

 

 Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

 Data złożenia petycji

 

 Przewidywany termin załatwienia petycji

 

 Zasięgane opinie

Informacja 

o sposobie załatwienia petycji

1

 Kącik Przedsiębiorcy

 

 Zamieszczenia na stałe  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta wydzielonego obszaru – zakładki -o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy” i umieszczenia na stałe - w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu  baneru serwisu Mikroporady.pl wraz linkiem.

 3.12.2015

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

 Zamieszczenie zakładki na stronie internetowej bojanow.pl

 

2

 

Biblioteczka
Samorządowca

 Utworzenie „biblioteczki samorządowca”

 18.04.2016

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

 Odpowiedź

3

Wniosek Kierownika JST

Analiza obszaru

 W przedmiocie- aby Pracownicy JST (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji- zadania związane z poprawą efektywności energetycznej- dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

 22.04.2016

 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

 Zapoznanie z problematyką, jej analiza.

4

Wniosek
Kierownika
JST

Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu – wniosku wraz z załącznikami- jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”.

22.07.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

Archiwizacja w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz z załącznikami.

Załączniki

5

Czyste powietrze

Petycja o utworzenie zakładki na stronie internetowej

29.10.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 -

Zamieszczenie zakładki na stronie internetowej bojanow.pl

6.

Bezpieczeństwo Cybernetyczne

Petycja o publikację wniosku

6.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiZamieszczenie wniosku na stronie internatowej

7.

Wojewoda Podkarpacki
Grunwaldzka 15 35 – 959 Rzeszów

Przesłanie informacji w zakresie załatwionych skarg i wniosków w latach 2014 - 2015

14.12.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

Przekazanie informacji w zakresie załatwianych skarg i wniosków.

8.

Kataryna
 Batko – Tołuć Szymon Ossowski

Ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014 - 2016

21.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

-

Podanie liczby wniosków otrzymanych w latach 2014 – 2016, oraz liczby udostępnienia ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

10.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Zielona 18
90 – 601 Łódź

Informacja o działaniach podjętych przez jst na rzecz wzmocnienia poczucia wspólnoty mieszkańców

29.05.2017

ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-01-21
Udostępniający: Administrator 2021-09-21
Liczba odwiedzin: 3278270

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
177 Petycje Administrator 2021-12-23 08:00:04
176 Petycje Administrator 2021-12-23 07:59:16
175 Petycje Administrator 2021-12-23 07:58:05
174 Petycje Administrator 2021-09-29 10:03:19
173 Petycje Administrator 2021-09-29 10:02:57
1 23456 Ostatnia