Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) , art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Bojanów: Nr XXVI/239/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/240/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II, obejmującego obszar położony w miejscowości Przyszów Burdze po północnej stronie drogi powiatowej ul. Wspólnej;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III, obejmującego obszar położony w miejscowości Ruda, ul. Bojanowskiej, po wschodniej stronie drogi gminnej ul. Słonecznej

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 października 2021 r. do 24 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 15 870 83 26) w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Projekty planów ww. terminie udostępniane będą także na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https:// bip.bojanow.pl – zakładka: planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie
ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Bojanów na adres: Wójt Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Bojanów na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 grudnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy
Bojanów
Sławomir Serafin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów ; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.
  3. Dane będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem.
  5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
  7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2021-10-14
Udostępniający: marcin_adm 2021-10-14
Liczba odwiedzin: 93