Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

IŚ.III.6220.3.2021

Bojanów, dnia 09.09.2021r.

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski”.

WÓJT GMINY BOJANÓW
zawiadamia strony postępowania przez publiczne ogłoszenie

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagane prawem opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z dnia 31 sierpnia 2021 r., znak: PSNZ.9020.4.24.2021, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.20.24.2021.NH.2 oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: RZ.ZZŚ.4.435.240.2021.MZ dotyczące warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów – w godzinach pracy Urzędu.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania zostało opublikowane w dniu 09.09.2021 r.

Wójt Gminy Bojanów
(-)
Sławomir Serafin

Otrzymują:
1) Pełnomocnik Inwestora
2) Strony postępowania poprzez obwieszczenie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów
3) A/a


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2021-09-09
Udostępniający: marcin_adm 2021-09-09
Liczba odwiedzin: 95