Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”

WÓJT GMINY
BOJANÓW

Bojanów, dn. 2021-08-12

IŚ.III.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam strony postępowania na podstawie art.49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm. ), dalej Kpa, o wszczęciu w dniu 30 lipca 2021 roku, na wniosek Inwestora – Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15; 37-450 Stalowa Wola reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Patrycjusza Mostek ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów; adres do korespondencji: MOSTEK Patrycjusz Mostek, ul. Lisa-Kuli 3 pok.210, 35-032 Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w m. Stany”

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą ooś, w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stron, stosuje się przepisy art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Bojanów po zasięgnięciu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. Na podstawie art. 35 §5 Kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji tj. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz załącznikami jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Bojanów
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego: §1 – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; §2 – w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bojanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów i wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Bojanów
(-)
Sławomir Serafin


Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Pełnomocnik – MOSTEK Patrycjusz Mostek, ul. Lisa-Kuli 3, 35-032 Rzeszów
3. A/a


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2021-08-12
Udostępniający: marcin_adm 2021-08-12
Liczba odwiedzin: 126