ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2012

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz § 2 pkt 2 i § 5 ust 3 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną będącą własnością Gminy Bojanów położoną w miejscowości Bojanów której własność jest uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku księdze wieczystej TB1N/00094523/3 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1263/4 o powierzchni 0,1104 ha,

 1265/3 o powierzchni 0,0437 ha,

 1264/2 o powierzchni 0,0237 ha.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Inwestycji i Mienia Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-19
Udostępniający: Administrator 2019-01-09
Liczba odwiedzin: 1442
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 wrze... Administrator 2019-01-09 09:58:37
1 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 wrze... Marcin 2012-12-19 09:42:27