Skarbnik Gminy Bojanów

Beata Stolarz
tel. 158708326 (wew 13)
pokój nr 16

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy

 1. Kierowanie pracą Referatu Finansowego Urzędu Gminy Bojanów.
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym sprawowanie nadzoru nad pracą głównego księgowego GZEAS-u, GOPS-u, GOK-u,GBP.
 3. Przyjmowanie wniosków o dotacje z budżetu gminy na finansowanie zadań gospodarczych i przygotowywanie projektu budżetu Gminy na dany rok.
 4. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa budżetowego.
 5. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
 6. Bieżąca kontrola i analiza prawidłowości wykorzystania środków budżetowych lub pozabudżetowych, a także dotacji na realizację określonych zadań.
 7. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian po stronie dochodów i wydatków.
 8. Opracowaywanie zbiorczych sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu i ich analiz.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Wójta Gminy dotyczących prowadzenia rachunkowości:zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, (dowodów księgowych , zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 10. Nadzór nad przygotowywaniem pod potrzeby Rady Gminy różnych informacji, analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Gminy sporządzonych przez pracowników referatu finansowego.
 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń społecznych w zakresie realizacji budżetu i rozliczeń podatkowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-11-14
Udostępniający: Administrator 2017-06-14
Liczba odwiedzin: 2401
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Skarbnik Gminy Bojanów Administrator 2017-06-14 11:27:31
2 Skarbnik Gminy Bojanów Grzegorz 2017-04-25 10:03:53
1 Skarbnik Gminy Bojanów Marcin 2011-11-14 13:18:36