Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami ) oraz Uchwały Nr XXI/179/2005 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

WÓJT GMINY BOJANÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

I.Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych , rozgrywek meczy piłkarskich, gier zespołowych, rajdy itp.

II.Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ujęta w budżecie na 2006 rok wynosi 50.000,00 zł.

III.Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).

IV.Zasady przyznania dotacji:

1.Dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2.Złożenie oferty o sfinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy , na wniosek Komisji Oceniającej.
4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota sfinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań , zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego sfinansowania , stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Podmiot powinien dokonać korekty kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.
5.Sfinansowane zostaną oferty najkorzystniejsze.

V.Termin i warunki zadania.
1.Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami:
- przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub kserokopii
- potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kserokopii zaświadczenia REGON, NIP oraz statutu organizacji,
- informacja o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie której organizowany jest konkurs,
- oświadczenie o specjalnie wydzielonym rachunku bankowym dla przyjęcia środków finansowych z podaniem numeru konta,
- listę osób, które zostaną objęte zadaniem, potwierdzoną ich imiennymi deklaracjami,
2.Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 10 marca 2006 roku a zakończenie realizacji tego zadania może nastąpić nie później niż 01.12.2006r.
3.Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników.
4.Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z bezpośrednią realizacją zadania.
5.Podmiot, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
6.Zadanie winno mieścić się w celach statutowych Oferenta.

VI.Termin składania ofert.
1.Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku. Należy ją opracować komputerowo lub maszynowo i złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, pok. nr 11, bądź wysłać pod adresem Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5 , 37 - 433 Bojanów z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - ZADANIE NR ...".
2.Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2006 roku do godz. 16.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu)
3.Wnioski powinny być podpisane czytelnie przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

VII.Konkurs składa się z dwóch etapów:
1.W pierwszym etapie Komisja Oceniająca dokonuje formalnej oceny ofert:
- stwierdza liczbę zgłoszonych ofert,
- otwiera koperty z ofertami,
- ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu,
- odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu.
2.W drugim etapie konkursu Komisja Oceniająca :
- dokonuje oceny merytorycznej zawartości ofert,
- ustala najkorzystniejszą ofertę/ty.
- za najkorzystniejsza ofertę uważa się tą, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3.Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
- zgodność z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu - maksymalnie 2 punkty,
- ocena możliwości realizacji zadania przez organizację spoza sektora finansów publicznych ( kadra, baza) - maksymalnie 4 punkty,
- koszt realizacji oferty, w tym wysokość środków własnych podmiotu - maksymalnie 5 punktów,
- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - maksymalnie 5 punktów,
- doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju - maksymalnie 3 punkty,
- inne (przewidziana liczba odbiorców, rekomendacje)- maksymalnie 2 punkty.
4.Odrzuceniu podlegają oferty:
- nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, niekompletne,
- złożone po terminie,
- złożone przez podmiot , który nie jest uprawniony,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

VIII.Wzór oferty dostępny jest UG Bojanów pok. nr 2. Zakres rzeczowy konkursu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia udostępniany w UG Bojanów , pok. nr 2.

IX.Termin wyboru ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2006 roku o godz. 9.00, a ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do 28 lutego 2006 r.

X.Warunki zawarcia umowy:
- Przedłożenie wszystkich załączników wskazanych w ogłoszeniu.
- Korekta kosztorysu ( w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana).
- Zaświadczenie o specjalnie wydzielonym rachunku bankowym dla przyjęcia środków finansowych.

XI.W roku 2005 przeznaczono na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 89.300,00 zł.

XII.Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- przesunięcia terminu składania ofert,
- zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Załączniki:

1F007C_00436.ZIP

1F007C_71671.ZIP


Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 964