Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Artykuły

KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami ) oraz Uchwały Nr XXI/179/2005 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006


I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji:
1) Przeprowadzenie programów profilaktycznych - kwota 5.000 zł,
2) Organizacja wypoczynku letniego - kwota 5.000 zł,
3) Organizacja aktywnych zajęć sportowo - kulturalnych oraz edukacyjnych - kwota 8.000 zł.
II. Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).
III. Zasady przyznania dotacji:
1. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie finansowe zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Złożenie oferty o sfinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy , na wniosek Komisji Oceniającej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota sfinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań , zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego sfinansowania , stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Podmiot powinien dokonać korekty kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.
5. Sfinansowane zostaną oferty najkorzystniejsze.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty zainteresowane realizacją zadania składają ofertę wraz w załącznikami w niej określonymi.
2. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 10 marca 2006 roku a zakończenie realizacji tego zadania może nastąpić nie później niż 01.12.2006 r.
3. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników.
4. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z bezpośrednią realizacją zadania.
5. Podmiot, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
6. Zadanie winno mieścić się w celach statutowych Oferenta.
V. Termin składania ofert.
1. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku. Należy ją opracować komputerowo lub maszynowo i złożyć osobiście w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, pok. nr 11, bądź wysłać pod adresem Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5 , 37 - 433 Bojanów z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert: "Wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - ZADANIE NR ...". w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2006 roku do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu do Urzędu)
2. Wnioski powinny być podpisane czytelnie przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
VI. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. W pierwszym etapie Komisja Oceniająca dokonuje formalnej oceny ofert tzn., stwierdza liczbę zgłoszonych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu.
2. W drugim etapie konkursu Komisja Oceniająca : dokonuje oceny merytorycznej zawartości ofert, ustala ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska najwyższą ilość punktów.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
§ zgodność z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu - /0-2/ pkt.
§ ocena możliwości realizacji zadania ( kadra, baza) - /0-5/pkt.
§ koszt realizacji oferty, w tym wysokość środków własnych podmiotu - /0-5/ pkt.
§ uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - /0-4/ pkt.
§ doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju - /0-4/ pkt.
§ inne (przewidziana liczba odbiorców, rekomendacje) - /0-2/ pkt.
Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, są niekompletne, złożone po terminie, lub złożone przez podmiot, który nie jest uprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
VIII. Wzór oferty oraz zakres rzeczowy konkursu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny w UG Bojanów, pok. nr 2 jak również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bojanów.pl
IX. W roku 2005 przeznaczono na zadanie 1 kwotę: 4.800 zł, na zadanie 2 kwotę: 4.000 zł , na zadanie 3 kwotę: 8.250 zł
X. Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- przesunięcia terminu składania ofert,
- zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. Załączniki:

1F007C_29887.ZIP

1F007C_93062.ZIP


Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-07-02
Udostępniający: 2007-07-02
Liczba odwiedzin: 1367