Artykuły

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Gmina Bojanów w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola, Zaleszany" w ramach Działania 4.4 - Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Celem partnerstwa jest: ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenia działań ratowniczych.
Partnerami projektu mogą być jednostki ochrony przeciwpożarowej wymienione
w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej uprawnione do prowadzenia działań ratowniczych na terenie jednej z gmin: Bojanów, Stalowa Wola, Zaleszany działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Liderem projektu jest Gmina Bojanów, która wspólnie z gminami Stalowa Wola i Zaleszany zamierza zakupić samochody ratowniczo-gaśnicze, jeden ciężki oraz dwa średnie, które zostaną przekazane partnerom projektu.
Złożone oferty oceniane będą wg następujących kryteriów zgodnie z "Regulaminem otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola, Zaleszany":
1.    obciążenie jednostki wyjazdami do działań ratowniczych w roku 2008.
2.    stopień wyeksploatowania sprzętu pożarniczego będącego w posiadaniu jednostki.
Wzór oferty i oświadczenia znajdują się na stronie www.bip.bojanow.pl.
Termin składania ofert: 27.11.2009 r. - 18.12.2009 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów (decyduje data wpływu tj. stempla Sekretariatu UG) .
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Regulamin otwartego naboru dostępny jest w Urzędzie Gminy Bojanów, pok. nr 10 oraz na stronie internetowej www.bip.bojanow.pl.
Załączniki:

Regulamin_konkursu.doc

Zal_cznik_nr_1_i_2_do_ogloszenia.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2009-11-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2009-11-27
Liczba odwiedzin: 2622