Zapytanie ofertowe dotyczy budowy sieci wodociągowej położonej w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów

 Załącznik nr 2 do Regulaminu

Bojanów dnia,   09.09.2019 r. 


...............................................................                                        
           pieczęć Zamawiającego


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Bojanów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1.    Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2225, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218/2, 2219/2,2220,2221/3, 2221/4, 2221/2, 2222 położonych w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów

2.    Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna stanowiące załącznik do zapytania. Niniejsze zamówienie dotyczy wyłącznie budowy sieci wodociągowej tj. „Rozdział 1 Wykonanie sieci wodociągowej dn 110mm”  przedmiaru robót.

3.    Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

4.    Kryteria oceny ofert:
cena  90 %
gwarancja i rękojmia za wady 10%
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

1

Cena oferty

Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

 

90%= 90 pkt

matematyczny:

najniższa zaoferowana cena

---------------------------------------  x 90

cena oferty badanej

2

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

Długość udzielonego okresu gwarancji jakości  i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości  i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.  W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady  na okres dłuższy niż 60 m-cy  do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin  60 m-cy  jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.

10%= 10 pkt

matematyczny

(okres gwarancji i rękojmi

w badanej ofercie)

-----------------------------------------  x 10

(najdłuższy zaoferowany

okres gwarancji–max 60 m-cy

5. Inne istotne warunki zamówienia: projekt umowy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia
6.    Miejsce oraz termin złożenia  ofert: Ofertę należy złożyć do godziny 15.30  18.09.2019 roku  w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5,   37– 433 Bojanów ,  sekretariat Urzędu I piętro
7.    Sposób przygotowania oferty:
1)    zaleca się sporządzenie oferty na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY” (załącznik nr 1 );
2)    do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót
3)    oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
4)    ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
5)    cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
6)    oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
7)    ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2225, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218/2, 2219/2,2220,2221/3, 2221/4, 2221/2, 2222 położonych w miejscowości Stany ul. Kozły, gmina Bojanów  nie otwierać do dnia  19.09.2019  r. do godz. 7.30”


............................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 2.doc

 STWIORB woda i kanalizacja.pdf

Przedmiar robót sieć wody i kanalizacji Katy.pdf

Projekt wodociąg.zip


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-09-09
Udostępniający: Administrator 2019-09-09
Liczba odwiedzin: 11

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
9 Zapytanie ofertowe dotyczy budowy sieci wodociągowej poło... Administrator 2019-09-09 12:39:13
8 Zapytanie ofertowe dotyczy budowy sieci wodociągowej poło... Administrator 2019-09-09 12:38:59
7 Zapytanie ofertowe dotyczy budowy sieci wodociągowej poło... Administrator 2019-09-09 12:38:38
6 Zapytanie ofertowe dotyczy dotyczy wyłącznie budowy sieci ... Administrator 2019-09-09 12:33:43
5 Zapytanie ofertowe dotyczy dotyczy wyłącznie budowy sieci ... Administrator 2019-09-09 12:29:52
1 2 Ostatnia